Žaloba a žalobná odpoveď

Žalobca podáva žalobu, ktorá obsahuje

  • a) identifikačné údaje účastníkov rozhodcovského konania, prípadne aj ich zástupcov,
  • b) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
  • c) označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať,
  • d) označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva,
  • e) návrh vo veci samej,
  • f) podpis žalobcu alebo jeho zástupcu.

K žalobe sa pripojí kópia rozhodcovskej zmluvy, vyjadrenie rozhodcu podľa § 8 ods. 3, ak už bol ustanovený, a dôkazy, o ktoré žalobca svoju žalobu opiera.

Ak žaloba neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo k nej nie sú pripojené dôkazy podľa odseku 2, žalobca môže žalobu doplniť v lehote, na ktorej sa dohodli účastníci rozhodcovského konania alebo, ak sa nedohodli, v lehote určenej rozhodcom.

V lehote, na ktorej sa dohodli účastníci rozhodcovského konania alebo ktorú určil rozhodcovský súd, žalovaný podá žalobnú odpoveď rozhodcovi. V žalobnej odpovedi sa žalovaný vyjadrí ku všetkým skutočnostiam a návrhom uvedeným v žalobe.

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, každý účastník rozhodcovského konania môže zmeniť alebo doplniť svoju žalobu alebo žalobnú odpoveď v priebehu rozhodcovského konania, ak rozhodca nepovažuje takúto zmenu alebo doplnenie za neprípustné s ohľadom na ich oneskorené podanie, ktoré nebolo dostatočne odôvodnené.

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli na pomernom zložení preddavku na trovy rozhodcovského konania, je rozhodca oprávnený požadovať od žalobcu preddavok na úhradu predpokladaných trov a určiť na jeho úhradu primeranú lehotu. Ak účastníci rozhodcovského konania spoločne alebo žalobca na základe rozhodnutia rozhodcu preddavok v určenej lehote neuhradí, rozhodca rozhodcovské konanie zastaví, o čom písomne upovedomí účastníkov rozhodcovského konania.