Aké sú účinky podania žaloby

V prípade podania žaloby vybranej osobe podľa § 6 ods. 3 zákona, t.j. Rozhodcovskému konaniu SR s.r.o. bude (najneskôr na druhý deň doručenia žaloby) ustanovený rozhodca, ktorý ihneď (najneskôr do 2-3 dní) odošle žalobcovi (resp. právnemu zástupcovi žalobcu) potvrdenie o podaní žaloby a vyzvu na zaplatenie súdneho poplatku.

Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na všeobecnom súde alebo pred iným rozhodcom alebo rozhodcovským súdom.