Rozhodcovské konanie SR - vybraná osoba

Právnická osoba Rozhodcovské konanie SR s.r.o. (ďalej len "Rozhodcovské konanie SR"") je tzv. vybranou osobou" v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Sídlo vybranej osoby je: Žilinská 14, 811 05 Bratislava.

Pokiaľ rozhodcovská zmluva (doložka v zmluve) odkazuje na Rozhodcovské konanie SR ako vybranú osobu v zmysle § 6 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní potom platí, že žalobu je potrebné riešiť v rozhodcovskom konaní a doručuje sa priamo vybranej osobe, ktorá následne náhodným výberom ustanoví rozhodcu v deň doručenia žaloby. Ustanovený rozhodca príjme funkciu rozhodcu okamžite.

Rozhodcovia ustanovení do funcie vybranou osobou Rozhodcovské konanie SR rozhodujú spory majetkového charakteru (napríklad: neuhradenie pôžičiek, úverov, faktúr, kúpnych cien, cien diela, ako aj vzťahov na základe nájomných zmlúv, uznania dlhu, uznania záväzku alebo zmeniek a iných pohľadávok vyplývajúcich z iných zmlúv). Rozhodcovia rozhodujú teda spory, ktoré dovoľuje riešiť v rozhodcovskom konaní zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

Rozhodnutie rozhodcu Rozhodcovského konania SR je exekučným titulom a teda podkladom pre exekúciu - nútený výkon rozhodnutia.

Hlavné výhody rozhodovania rozhodcami Rozhodcovského konania SR sú:

  1. Rýchlosť rozhodovania (získanie konečného rozhodnutia trvá len niekoľko týždňov)
  2. Úspora nákladov - nižšie poplatky ako v konaní pred rozhodcom Rozhodcovského konania SR (rozhodcovský poplatok je 5 % z hodnoty sporu, na rozdiel od súdneho poplatku na všeobecnom súde, ktorý je 6 % z hodnoty sporu)
  3. Spravodlivé rozhodovanie podľa zákonov platných a účinných v čase rozhodovania.