Rozhodcovské konanie SR

Milan Ficek Dobrý deň, vitajte na stránkach alternatívneho riešenia súdnych sporov. Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. V združení rozhodcov Rozhodcovského konania SR pôsobím (JUDr. Milan Ficek - advokát) ako hlavný rozhodca, som advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková s hlavným sídlom v Bratislava a pobočkami v jednotlivých mestách v SR. Rozhodca by podľa môjho názoru mala byť osoba s právnickým vzdelaním a so skúsenosťami v v oblasti práva, ktorú rozhoduje. Často tomu tak nie je. Viac si prečítajte tu: JUDr. Milan Ficek, advokát a rozhodca.

Pokiaľ rozhodcovská zmluva (doložka v zmluve) odkazuje na vybranú osobu Rozhodcovské konanie SR s.r.o., vec môže byť prejednávaná v rozhodcovskom konaní a to zrýchlene bez prieťahov. Vybraný rozhodca rozhoduje nestranne a s kvalifikovanou odbornosťou advokáta.

Naši rozhodcovia rozhodujú spory majetkového charakteru (napríklad: neuhradenie pôžičiek, úverov, faktúr, kúpnych cien, cien diela, nájomných zmlúv a iných pohľadávok vyplývajúcich z iných zmlúv). Rozhoduje teda spory, ktoré dovoľuje prejednávať zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

Rozhodnutie rozhodcu Rozhodcovského konania SR je exekučným titulom a teda rovnakým podkladom pre exekúciu ako je napríklad rozsudok súdu.

Hlavné výhody rozhodovania sporu v rozhodcom konaní:

  1. Rýchlosť rozhodovania (získanie konečného rozhodnutia rozhodcu trvá len niekoľko týždňov)
  2. Úspora nákladov - nižšie poplatky ako v konaní pred súdom (rozhodcovský poplatok je štandardne nižší ako všeobecnom súde)
  3. Spravodlivé rozhodovanie podľa zákonov platných a účinných v čase rozhodovania.

JUDr. Milan Ficek, advokát a rozhodca