Poplatky rozhodcovského konania

Výška poplatkov rozhodcovského konania uvádzame nižšie. Tieto poplatky sú zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2016 zo dňa 19.05.2016, značka: O000260, kapitola: Iné oznámenia.

Sadzobník poplatkov

Poplatok za rozhodcovské konanie je 5 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 80,- €

Ak nie je možné určiť hodnotu predmetu sporu, poplatok za rozhodcovské konanie je 500,- €.

Ak sú účastníkmi rozhodcovskom konania viac ako dvaja účastníci, poplatok za rozhodcovské konanie sa zvyšuje o 30 % za každého ďalšieho účastníka konania.

V prípade podania vzájomnej žaloby alebo námietky o započítaní (tzv. kompenzačnej námietky - nižšej sumy, ako je žalovaná suma) platia ustanovenia o poplatku ako pre žalobu.

Za návrh na nariadenie predbežného opatrenia je poplatok pre navrhovateľa, ktorý navrhuje nariadiť predbežné opatrenie, vo výške 300,- €.

V prípade, ak bude rozhodcovské konanie zastavené z dôvodu späťvzatia návrhu / žaloby poplatok za rozhodcovské konanie sa vracia:

vo výške 50 % zo zaplateného poplatku (ak nebolo vo veci rozhodnuté a nebolo protistrane ešte zaslané žiadne podanie druhého účastníka),

vo výške 30 % zo zaplateného poplatku (ak nebolo vo veci rozhodnuté a protistrane bolo zaslané čo i len jedno podanie druhého účastníka).

V prípade, ak bolo vo veci rozhodnuté, nie je možné zobrať žalobu späť.

Rozhodca prizná úspešnému účastníkovi konania náhradu súdneho poplatku podľa úspechu v konaní. Ak účastník uspeje v konaní čiastočne, rozhodca mu prizná náhradu poplatku vo výške kladného rozdielu úspechov v konaní.

Suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá (€) smerom nahor.

Súdne poplatky za rozhodcovské konanie sú uvedené bez DPH.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.