Predbežné opatrenie v rozhodcovskom konaní

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, môže rozhodca na návrh účastníka rozhodcovského konania uznesením nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov, ak je obava, že by výkon rozhodcovského rozhodnutia bol ohrozený, alebo ak je obava, že dôkaz neskoršie nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami.

Ak tento zákon neustanovuje inak, môže rozhodca nariadiť predbežné opatrenie len vtedy, ak bol návrh na jeho vydanie doručený druhému účastníkovi rozhodcovského konania a bola mu poskytnutá primeraná lehota na vyjadrenie k návrhu.

Predbežným opatrením môže rozhodca nariadiť účastníkovi konania najmä to, aby a) zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b) nenakladal s určitými vecami alebo právami,
c) niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal, alebo

Rozhodca môže uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady ujmy, ktorá by vznikla predbežným opatrením. Ak navrhovateľ v lehote určenej rozhodcom nezloží zábezpeku alebo nezloží preddavok, rozhodca návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietne.