Miesto rozhodcovského konania

Rozhodcovské konanie sa uskutoční na mieste dohodnutom účastníkmi rozhodcovského konania. Ak k tejto dohode nedošlo, uskutoční sa na mieste, ktoré určil ustanovený rozhodca so zreteľom na povahu sporu a záujmy účastníkov rozhodcovského konania.

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú inak, môže rozhodca uskutočniť jednotlivé úkony na akomkoľvek mieste, ktoré považuje za vhodné, najmä na vypočutie svedkov, znalcov alebo účastníkov rozhodcovského konania, preskúmanie tovaru, majetku alebo listín. Tým sa nemení miesto rozhodcovského konania podľa vyššie uvedeného odseku.