Dokazovanie rozhodcom

Rozhodca vykonáva len dôkazy navrhnuté účastníkmi rozhodcovského konania. Rozhodca uváži výber a spôsob vykonania dôkazov podľa ich možného prínosu k objasneniu sporu.

Ak sú svedkovia alebo znalci povinní chrániť utajovanú skutočnosť, zachovávať obchodné a bankové tajomstvo alebo zákonom ustanovenú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, možno ich vypočúvať o predmete utajovanej skutočnosti, tajomstva alebo mlčanlivosti, len ak boli tejto povinnosti zbavení v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.

Ak rozhodca nemôže zabezpečiť vykonanie dôkazu sám, požiada o to všeobecný súd. Rozhodca uloží účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý dôkaz navrhol, aby na dožiadanom súde zložil preddavok na úhradu trov dožiadania. Trovy dožiadania v sume určenej dožiadaným súdom sú súčasťou trov rozhodcovského konania.

Výsledky dokazovania hodnotí rozhodca nestranne podľa svojej úvahy.