Ako postupovať v rozhodcovskom konaní

V konaní pred rozhodcom ustanoveným do funkcie vybranou osobou v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o.) nie je potrebné zastupovanie advokátom. Žalobu môžete podať aj sami (ako fyzická osoba alebo právnická osoba). Vzory žaloby nájdete vpravo hore (modré tlačidlo). Vyberte si konkrétny typ žaloby, ktorý Vám vyhovuje. V konaní si môžete uplatniť aj trovy konania, ktoré Vám v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vznikli (najmä poplatok za rozhodcovské konanie).

Žaloba sa podáva priamo vybranej osobe Rozhodcovské konanie SR s.r.o..

Adresu súdu nájdete tu: Kontakt - adresa

Pokiaľ by bol žalobca v konaní pred rozhodcom zastúpený advokátom, je možné si (okrem náhrady súdneho poplatku) uplatniť si náhradu trov právneho zastupovania.

Žalobu si môžete nechať vypracovať aj osobne formou zápisnice priamo u vybranej osoby.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte na emailovú adresu uvedenú v časti KONTAKT.

Začiatok rozhodcovského konania

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, rozhodcovské konanie v určitom spore sa začína,

  • a) ak rozhodcovia neboli ešte ustanovení, odo dňa prijatia žaloby druhou zmluvnou stranou,
  • b) ak je rozhodcovský súd zložený z viacerých rozhodcov, odo dňa doručenia žaloby predsedajúcemu rozhodcovi, a keď ešte nebol ustanovený, ktorémukoľvek z ustanovených rozhodcov,
  • c) ak rozhodcovský súd tvorí jediný rozhodca, odo dňa doručenia žaloby tomuto rozhodcovi,
  • d) ak spor rieši stály rozhodcovský súd, odo dňa doručenia žaloby na tento stály rozhodcovský súd.
  • Zmluvné strany sa začatím rozhodcovského konania stávajú účastníkmi rozhodcovského konania. Žalobcom je zmluvná strana, ktorá podáva návrh na začatie rozhodcovského konania (ďalej len "žaloba"). Žalovaný je zmluvná strana, proti ktorej žaloba smeruje.

    Účastníci (žalobca a žalovaný) rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovnaké postavenie. Každému účastníkovi rozhodcovského konania sa poskytuje rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu.