Jazyk rozhodcovského konania

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú na jazyku (jazykoch), ktorý sa bude používať v rozhodcovskom konaní, rozhodne o ňom rozhodca. Táto dohoda alebo rozhodnutie sa týka každého písomného vyjadrenia účastníka rozhodcovského konania, každého pojednávania, rozhodcovského rozhodnutia alebo inej písomnosti, ak táto dohoda alebo rozhodnutie rozhodcu neustanovuje inak.

Rozhodca môže nariadiť, aby bol ku každej listine priložený úradný preklad do jazyka (jazykov) podľa vyššie uvedeného odseku.