Doložka ROZHODCOVSKÉHO konania

V prípade, ak chcete, aby vo Vašej veci rozhodoval rozhodca ustanovený do funkcie vybranou osobou spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o. je potrebné do zmluvy vložiť nasledovnú doložku:

"Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rozh.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu."

Rozhodcovia nerozhodujú spotrebiteľské spory.

informácie: