Rozhodcovská doložka na zmenke - ÁNO alebo NIE?

Judikatúra ustálila, že rozhodca v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní je oprávnený rozhodovať právne spory vzniknuté zo zmenky (Najvyšší súd Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 1130/2011, zo dňa 17.8.2011)

Aké sú však výhody rozhodcovskej doložky na zmenke? Je rozhodcovská doložka na zmenke výhodou alebo nie?

Rozhodcovia pôsobiaci pod právnickou osobou Rozhodcovské konanie SR sú advokátmi s dlhoročnými skúsenosťami s vymáhaním zmeniek. Ich poznatky sú uvedené v tomto článku.

Výhody rozhodcovskej doložky na zmenke vidia najmä z troch dôvodov:

 • 1. výhoda: rýchlosť konania
 • 2. výhoda: nemožnosť podať námietky
 • 3. výhoda: lacnejšie konanie
 • 1. VÝHODA: Rýchlosť konania

  Konanie pred rozhodcom, pokiaľ je predmetom konania zmenka s rozhodcovskou doložkou trvá približne 4-5 týždňov. Za tento čas žalobca získa právoplatný exekučný titul, ktorý má v zmysle exekučného poriadku rovnakú právnu silu ako rozhodnutie všeobecného súdu. Na všeobecnom súde trvá vydanie zmenkového platobného rozkazu približne 3 mesiace (na niektorých súdoch však aj 6 mesiacov). Vydaním zmenkového platobného rozkazu však konanie nekončí. Dlžník má právo na všeobecnom súde podať voči zmenkovému platobnému rozkazu námietky. Pokiaľ ich podá, konanie sa predlžuje na 8 až 12 mesiacov. Ak by súd námietkami nevyhovel a ponechal by zmenkový platobný rozkaz v platnosti, proti rozhodnutiu Okresného súdu je prípustné odvolanie, vtedy sa vec dostáva na krajský súd. Na krajskom súde je potrebné počítať s trvaním cca 6 mesiacov až 1 rok. Boli aj prípady, že krajský súd rozhodoval 18 mesiacov. Celkové trvanie konania na všeobecnom súde sa teda môže predĺžiť na 2 roky. Za tento čas sa dlžník môže zbaviť všetkého majetku, resp. jeho finančná situácia sa môže zmeniť (prepustia ho z práce alebo iné..)

  2. VÝHODA: Nemožnosť podať námietky

  Voči rozhodnutiu rozhodcu vo veci, ak je predmetom zmenka s rozhodcovskou doložkou nie je možné podať námietky. Rozhodca nerozhoduje zmenkovým platobným rozkazom ale rozhodcovským rozsudkom. Rozhodcovský rozsudok je preskúmateľný súdom ale je to možné iba zo zákonných dôvodov. Pokiaľ dlžník podá návrh na preskúmanie rozhodnutia súd ho môže skúmať iba zo zákonných dôvodov (formálneho hľadiska).

  3. VÝHODA: Lacnejšie konanie

  Konanie pred našim rozhodcom je lacnejšie ako konanie pred všeobecným súdom. Poplatok je 5 % (účastník viac neplatí), pričom súdny poplatok na všeobecnom súde je 6 % (položka 1 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb.). Pokiaľ ide o poplatky na všeobecnom súde, nie je to všetko. V súdnom konaní sa celkovo platí okrem návrhu na vydanie zmenkového platobnéo rozkazu aj za námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu - platí dlžník (6 %) (položka 1 písm. a) pozn. 5. sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb., ak námietky nezamietol), ak by súd nevyhovel návrhu, platí sa aj za odvolanie 6 % (§ 2 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb.). V prípade podania dovolania na Najvyšší súd SR je súdny poplatok 2x6% (t.j. 12 %) (§ 6 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb.).

  Podľa položka 1 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb.: Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba z ceny (z úhrady) predmetu konania 6 %. Pozn. 5: Podľa položky 1 písmena a) sa platí poplatok pri návrhu na vydanie platobného rozkazu, pri návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, 1) pri návrhu na vydanie zmenkového (šekového) platobného rozkazu. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní, za odpor proti platobnému rozkazu, za odpor proti európskemu platobnému rozkazu, ak súd námietky nezamietol alebo odpor neodmietol.

  Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb.: V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Poplatníkom je tiež ten, kto podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný.

  Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb.: Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.

  článok zostavil: JUDr. Milan Ficek