Zoznam rozhodcov vybranej osoby v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. Rozhodcovské konanie SR s.r.o.

Rozhodcovia združení v právnickej osobe Rozhodcovské konanie SR s.r.o. sú profesionálmi v oblasti práva s dlhoročnými skúsenosťami v právnom prostredí. Rozhodovanie rozhodcov je rýchle a presné.

Všetci naši rozhodcovia prijali funkciu rozhodcu a potvrdili súhlas s ustanovením do funkcie rozhodcu. Funkciu rozhodcu sa zaviazali vykonávať v súlade so zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali.

V súčasnosti u nás pôsobí 9 rozhodcov. Hlavným rozhodcom a predsedom rozhodcov je JUDr. Milan Ficek, advokát.