Nižšie poplatky v konaní v rozhodcovskom konaní

V konaní v rozhodcovskom konaní rozhodcom ustaneným do funkcie rozhodcu právnickou osobou Rozhodcovské konanie SR s.r.o. navrhovateľ zaplatí poplatok vo výške 5 % z hodnoty sporu, namiesto 6 % (ktorý by zaplatil v konaní pred všeobecným súdom SR). Viac o súdnych poplatkoch si prečítajte v časti "Poplatky konania" v hlavnom menu. Poplatok uhradí účastník (navrhovateľ) na výzvu rozhodcu, ktorá mu príde v lehote do 3 dní od podania návrhu.

Navrhovateľ má právo požadovať náhradu tohto rozhodcovského poplatku od dlžníka (odporcu). V prípade úspechu v konaní bude navrhovateľovi priznaný nárok na náhradu trov rozhodcovského konania.