Konanie pred rozhodcom je neverejné

Konanie pred našim rozhodcom ustanoveným podľa § 6 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodnú inak. Pokiaľ si to obaja účastníci konania neželajú, rozhodca rozhoduje bez prítomnosti verejnosti.