Rozhodnutie rozhodcu je konečné

V rozhodcovskom konaní platí, že konanie je jednoinštančné (t.j. jednostupňové). Po doručení rozhodnutia rozhodcu je toto rozhodnutie právoplatné a vykonateľné. Stáva sa tak exekučným titulom. Hoci je možné preskúmať zákonnosť rozhodnutia rozhodcu, preskúma sa výlučne v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní, nejde teda o klasické odvolanie, ako je tomu v prípade všeobecných súdov.